Proiecte de hotărâri 2021

Ianuarie

Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigrama Stat fc Caminul de Batrani

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare performante profesionale secretar Cozma

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei de rectificare buget local

Proiect-de-hotarare-stabilire-nr.-asistenti-personali-2021

Februarie

Proiect de hotarare privind modificare Regulament salubritate

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști

Proiect de hotarare privind prelungire Scrisoare de garantie camin Cozma

Proiect de hotarare privind constituirea grupului de lucru pentru identificarea asezarile informale

Martie

Aprilie

Proiect de hotarare aprobare buget anul 2021

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de Pregatire in Domeniul Situatiilor de Urgenta in anul 2021

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului ECOLECT

Proiect de hotarare privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare

Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare

Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Proiect de hotarare prvind implementarea proiectului ”Dotarea căminului cultural din localitatea Socolu de Câmpie, comuna Cozma, județul Mureș

Mai 

Proiect de Hotarare rectificare buget anul 2021

Proiect de hotarare aprobare PAAR

proiect HCL aprobarea modificare prin act aditional contract CMI Kovacs Elena

Proiect de Hotarare privind retragerea- ptr membrii – A.D.i

Proiect de Hotarare modificare plan achizitii

Iunie

Proiect de hotarare rectificare buget local

Proiect de hotarare privind preluare teren cu caracter temporar drum de la CJ Mures

Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-eco Instalații sanitare producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si schimbător de căldură

AUGUST

PROIECT ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Proiect de hotarare revocare HCL.28 DIN 18.06 cu privire la preluare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Proiect de hotarare preluare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Proiect de hotarare rectificare buget local

Proiect HCL reprezentant in consiliul de administratie

Proiect de hotarare aprobare Regulament de organizare si functionare a Serviciului de Asistenta sociala

PROIECT plan achizitii

Proiect de hotarare privind aprobare ROF COZMA

Proiect de hotarare Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social

Septembrie

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozma, pe anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Cozma și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2026

Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 761 mp teren intravilan și 2155 mp teren extravilan , situate în comuna Cozma, județul Mureș.

Octombrie

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ”,

Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ”,

Proiect de hotarare privind modificarea Programului anual de achiziţii publice

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Cozma în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante de director

Proiect de hotarare pentru aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați

Noiembrie

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Proiect de hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma

ORGANIGRAMA

Proiect de hotarare privind modificarea coeficientilor de salarizare

Decembrie