Hotărâri Consiliul Local 2022

Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al Comunei Cozma pentru anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Hotararea nr. 2 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 3 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat

Hotararea nr. 4 privind aprobarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2022

Anexe buget local 2022 Cozma

Hotararea nr. 5 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Cozma, pentru anul 2022-2023

Hotararea nr. 6 pentru aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea FGCR – IFN S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului

Hotaraea nr. 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii“AMENAJARE PARCARE,REALIZARE RIGOLE SI CONSOLIDARE ACOSTAMENT PE DJ 162 A IN COMUNA COZMA, JUDETUL MURES”

Hotararea nr. 8 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Hotararea nr. 9 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social VMG

Hotararea nr.10 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma

Anexa 1 Organigrama

Anexa 2 Stat de Functii

Hotararea nr. 11 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Cozma

Hotararea nr. 12 privind revocarea H.C.L 65 din 23.12.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 761 mp teren intravilan situat în comuna Cozma, județul Mureș

Hotararea nr. 13 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Cozma pentru anul 2021

Hotararea nr. 14 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

Hotararea nr. 15 privind implementarea proiectului Achiziție echipamente pentru serviciile publice locale ale comunei Cozma, județul Mureș

Hotararea 34 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ

Hotararea 35 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ

Hotararea 36 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ”

Hotararea 38 privind avizarea Doc. de delegare temporară

Hotararea 39 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale

Hotararea 40 constatarea încetării de drept , prin demisie a mandatului de consilier local al dl. Hoisan Costel Daniel

Hotararea 41 privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Hotararea 42 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma pentru anul scolar 2022-2023

Anexa HCL 43 Masuri

Hotararea 43 Pentru actualizarea Planului de măsuri a obligatiilor și responsabilitătilor privind gospodărirea,

Hotararea nr. 45 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale

HOTĂRÂREA NR.46 privind rectificarea bugetului local prin Dispozitia primarului nr.35 din 09.11.2022

HOTĂRÂREA NR. 47 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Noiembrie 2022 Ianuarie 2023

Hotararea nr.48 din 22.12.2022 Privind aprobarea acordării indemnizației de instalare d-nei – profesor de limba română la Școala Gimnazială Cozma

Hotararea 49 din 22.12.2022 privind aderarea comunei COZMA, județul MUREȘ la ACOR