GDPR – date cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei Comunei Cozma

Informații generale despre utilizarea datelor cu caracter personal

În funcție de departamentul căruia se adresează persoana vizată, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituției:

nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin/CI, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de email, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate ale contribuabililor;

Datele personale introduse de utilizatorii site-ului sunt folosite în mod strict doar pentru scopul pentru care au fost furnizate, în acest caz prestarea serviciilor publice de interes local, iar datele de contact furnizate sunt utilizate pentru a răspunde solicitărilor dvs.

Primăria Comunei Cozma cu sediul în județul Mureș ,comuna Cozma, str Principală, nr 41, în calitate de administrator al site-ului  www.primariacozma.ro, asigură utilizatorii acestui site că datele cu caracter personal furnizate, vor fi păstrate în condiții de siguranță, fiind utilizate metode și tehnici de securitate, sediul în care se află dispozitivele utilizate pentru stocarea datelor sunt protejate prin alarmă și supraveghere video, având încheiat contract cu o firmă de pază, precum și politici interne aplicabile angajaților, pentru protecția datelor personale colectate, iar acestea nu vor fi transmise/dezvăluite unor terți decât în condițiile legii.

Conform Regulamentului UE nr 679/2016,privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 Mai 2018, este necesar să fie înțelese obligațiile și drepturile fiecăruia dintre părți, fie controlor, operator, angajat, fie utilizator, beneficiar.

Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin referire la diverși factori precum aspecte alte identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Sunt aduse precizări privind consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

Toate datele sunt colectate prin canal securizat cu certificat SSL, astfel expunerea este limitată și alții nu au acces la datele transmise.

Utilizăm servicii de găzduire pe baza unui contract prin care furnizorul garantează confidențialitatea datelor stocate. Datele vor fi stocate și prelucrate doar pe teritoriul UE, nu vor fi revândute sau oferite terțelor persoane și nu vor fi utilizate în scopuri economice.

Au fost implementate reguli și reglementări privind accesul pentru utilizarea sistemului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele vor fi ținute în secret și accesul va fi limitat la angajații noștri sau parteneri în baza unui contract de confidențialitate și strict pentru a executa contractul nostru.

Perioada de stocare a datelor personale este conform nomenclatorului arhivistic și este determinată în funcție de minim perioada cerută de lege referitor la păstrarea acestor tipuri de documente sau acestea vor fi șterse la cererea clientului.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite şi taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanţelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, Registrul Agricol, servicii de administrare a domeniului public şi privat al comunei, control comercial, achiziţii publice, resurse umane, acordare audiențe, servicii şi prestaţii sociale, autoritate tutelară, spaţiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizaţii/certificate/avize/acorduri/ adeverinţe, evidenţă electorală, accesul la informaţiile de interes public, situaţii de urgenţă, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, menţinerea ordinii publice, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei publice.

Refuzul dvs. de a furniza anumite date, determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege şi sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr 679/2019)

    Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

    a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

    b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

    c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

    d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

    e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

    f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Anonimizarea datelor în documente/publicații

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese se vor anonimiza:

 •     adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,
 •     adresa instituţiei care administrează activele financiare,
 •     codul numeric personal,
 •     semnătura.

Agenția Națională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv art. 6 ”Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c)

În cadrul publicațiilor de căsătorie vor fi publicate numărul publicației , data și numele soților și se vor anonimiza date precum vârsta sau adresa soților.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate sunt:

 • Dreptul de a fi informat de către operator că datele sale au fost colectate la momentul colectării și ce se va întâmpla cu acestea, în ce scop sunt prelucrate, cui le-ar putea dezvălui, care sunt consecințele refuzului de a furniza date.
 • Dreptul de acces la date în mod gratuit, la cerere, o singură dată într-un an pentru a primi confirmarea din partea operatorului că datele sunt sau nu prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în cazul în care prelucrează date cu caracter personal ce privesc solicitantul, să îi comunice acestuia într-o formă inteligibilă
  • informații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
  • informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;
  • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
 • Toate informațiile de la punctul anterior pot fi solicitate de către persoana vizată printr-o cerere în scris, datată și semnată, specificând adresa la care dorește să primească informațiile, fie poșta electronică, fie printr-un serviciu de corespondență prin care să se asigure că predarea i se va face numai personal.
 • Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea opțiunilor solicitantului.
 • Dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor care nu sunt conforme, mai exact sunt incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează, să fie prelucrate în scop de marketing, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop.
 • Dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea deciziilor care produc efecte juridice în privința sa, adoptată pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, destinată să evalueze aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul, etc.
 • Dreptul de a transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.
 • Dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul încălcării de către operator a drepturilor lor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) din B-dul G-ral Gheorghe Margheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax +40.318.059.602, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro

 

Drepturile Utilizatorilor în cadrul reglementării GDPR:

Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglementarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONARE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ȘTERGERE_

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACCES

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZITIE

 

Utilizare tehnologie cookies

Definiție

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pentru o perioadă de timp, acțiunile şi preferințele dumneavoastră (limbă, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

Cookies pentru funcționarea site-ului 

Acest site folosește cookies pentru a colecta informații non-personale cu scopul de a analiza  funcționalitatea site-ului și paginile cele mai vizitate pentru a îmbunătăți conținutul și pentru a furniza vizitatorilor o mai bună experiență de navigare. Datele colectate nu sunt utilizate în alte scopuri.

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Dacă se dorește totuși accesarea site-ului fără acest tip de cookies, există posibilitatea de blocare a cookie-urilor în browserul utilizat sau puteți opta pentru a nu accesa deloc site-ul.

În funcție de browser-ul pe care îl folosiți vă oferim câteva link-uri utile în blocarea cookie-urilor:

Cookies în Internet Explorer

Cookies în Firefox

Cookies în Chrome

Cookies în Opera

Durata de stocare a cookie-urilor

Cookie-urile sunt stocate în mod standard cu perioada de valabilitate de maxim 2 ani. Unele cookie-uri sunt utilizate la o singură sesiune și nu mai sunt reținute în momentul în care utilizatorul părăsește site-ul, iar alte cookie-uri sunt stocate și se folosesc de fiecare dată când utilizatorul revine pe site. Cu toate acestea, cookie-urile se pot șterge de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Vă rugăm să accesați și să citiți și pagina de Termeni și condiții a acestui site.