Hotărâri Consiliul Local 2021

Hotararea nr 1 privind acoperirea deficitului

Hotararea nr 2 privind validarea dispozitiei de rectificare buget local

Hotararea nr 3 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

Hotararea nr 4 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Cozma, pentru anul 2021-2022

Hotararea nr 5 privind aprobarea Organigrama Stat fc Caminul de Batrani

Hotararea nr 6 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 7 privind stabilire-nr.-asistenti-personali-2021

Hotarea nr 8 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Cozma

Hotararea nr 9 privind modificare Regulament salubritate

Hotararea nr 10 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști

Hotararea nr 11 privind prelungire Scrisoare de garantie camin Cozma

Hotararea nr 12 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale

Hotararea nr 22 rectificare buget din 28 05 2021

Hotararea 23 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

Hotararea 24 privind modificare prin act aditional contract CMI Kovacs Elena

Hotararea nr 25 privind retragerea membrii – A.D.I.

Hotararea 26 privind modificarea planului anual de achizitii

Hotararea nr. 27 din 18.06.2021 privind validarea modificarilor facute in bugetul local prin Dispozitia primarului

Hotararea 28 din 18.06.2021 privind preluare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Hotarare nr. 29 privind aprobare indicatori tehnico-eco

Hotararea 30 din 17.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 31din 17.08.2021 privind revocare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Hotararea nr. 32 din 17.08.2021 privind preluare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Hotararea 33 din 26.08.2021 privind validarea modificarilor facute bugetului local prin Dispozitia primarului rectificare buget local

Hotararea nr. 34 din 26.08.2021 privind desemnare reprezentant in consiliul de administratie

Hotararea nr. 35 din 26.08.2021privind aprobare Regulament de organizare si functionare a Serviciului de Asistenta sociala

Hotararea nr. 36 din 26.08.2021 privind modificare plan achizitii

Hotararea nr. 37 privind aprobare ROF COZMA

Hotararea 38 din 26.08.2021 privind PLAN ACTIUNI VMG 2021

Hotararea nr 39 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozma, pe anul 2021

Hotararea nr 40 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Cozma și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Hotararea nr 41 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2026

Hotararea nr 42 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 761 mp teren intravilan și 2155 mp teren extravilan , situate în comuna Cozma, județul

Hotararea nr 43 privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Hotararea nr 44 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr 45 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ”,

Hotararea nr 46 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ”,

Hotararea nr 48 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Cozma în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante de director

Hotararea nr 47 privind modificarea Programului anual de achiziţii publice

Hotararea nr 49 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați

Hotararea nr 50 privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Hotararea nr 51 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

Hotararea nr 52 aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma

Hotararea nr 53 privind modificarea coeficientilor de salarizare

Hotararea nr 55 privind aprobarea achizitiilor necesare pentru „Dotarea cu echipamente de specialitate proiect GAL

Hotararea nr 56 privind rectificare buget local